Q&A Verkiezingen Maatschappelijke Raad Schiphol

De Q&A, ofwel ‘vraag en antwoord’ is een pagina dat extra toelichting geeft op de Maatschappelijke Raad Schiphol en de verkiezingen aan de hand van veelgestelde vragen en antwoorden.

Mist u informatie? Stuur een e-mail naar verkiezingen@maatschappelijkeraadschiphol.nl

Algemene informatie over de Maatschappelijke Raad Schiphol

 1. Wat is de Maatschappelijke Raad Schiphol?
  De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol (ORS).
  • Allereerst het kanaliseren van maatschappelijke perspectieven die bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit rond Schiphol.
  • Ten tweede het uitbrengen van gebundelde weergaven van de visies en standpunten
   van betrokken belanghebbenden.
  • Ten derde het leveren van maatschappelijke inbreng in concrete hindermitigatieprojecten.
  • Ten vierde het realiseren van een transparante, onafhankelijke en duidelijke
   informatievoorziening over de leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol. De minister
   heeft de plicht om op adviezen van de MRS te reageren.
 2. Wie vormen de MRS?
  De MRS bestaat uit 10 clustervertegenwoordigers voor het binnen- en buitengebied van de Aalsmeerbaan, Buitenveldert- en Schiphol Oostbaan, Kaagbaan, Polderbaan en Zwanenburgbaan. De clustervertegenwoordigers vertegenwoordigen de achterban die rechtstreeks de effecten van Schiphol op de leefomgeving ondervinden.

  Naast clustervertegenwoordigers bestaat de MRS ook uit maatschappelijke organisaties in de zogeheten ‘maatschappelijke schil’. De maatschappelijke schil bestaat uit maatschappelijke organisaties van wie de belangen of achterban direct of indirect geraakt kunnen worden door uitkomsten van de dialoog.[1]

  Ter ondersteuning nemen maximaal zes experts deel aan de MRS vanuit wetenschappelijke disciplines als natuur, milieu, gezondheid, economie, mobiliteit, participatie of luchtvaart. Zij adviseren de raad vanuit hun kennis en expertise.

  Tot slot is er ruimte in de ‘open schil’ voor andere personen, organisaties of belanghebbenden.

  De onafhankelijke voorzitter en secretaris zien samen met het ondersteunende secretariaat toe op de onafhankelijkheid en het functioneren van de MRS.
 3. Hoe is de vormgeving van de MRS tot stand gekomen?
  De afgelopen jaren bleek het ontwerp voor de voorloper van de MRS, de ORS, onhoudbaar. Het klassieke poldermodel functioneerde niet waardoor partijen niet meer konden komen tot een door alle partijen gedragen advies. Naar aanleiding hiervan heeft de heer Van Geel (2020) een rapport geschreven met aanbevelingen om in de toekomst het maatschappelijke geluid rondom Schiphol te kanaliseren. Op basis hiervan hebben in 2022 uitgebreide ontwerpsessies plaatsgevonden met allerlei belanghebbenden. Dit heeft geleid tot het ontwerp van de MRS in het advies van Abels ‘van ORS naar MRS’ waar nu uitvoering aan wordt gegeven.
 4. Waarom is er gekozen voor vertegenwoordigers per start/landingsbaan?
  Alle omwonenden worden ingedeeld in een kiesgebied, behorend bij de verschillende start- en landingsbanen. Daarmee ontstaat er regionale spreiding van de clustervertegenwoordigers over het gebied rondom Schiphol. Tegelijkertijd zien we dat omwonenden vaak overlast hebben van meerdere banen en van grondgeluid van vertrekkende vliegtuigen. De indeling in kiesgebieden wil echter niet zeggen dat je enkel kan meepraten over die specifieke start- en landingsbaan. De clustervertegenwoordiger die namens het kiesgebied in de MRS deelneemt, kan de meningen van de betrokken bewonersorganisaties naar voren brengen, waaronder ook de effecten van andere banen.
 5. Wat doen clustervertegenwoordigers?
  Clustervertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het delen van de zorgen, vragen, belangen en standpunten van de bewoners en bewonersorganisaties in het gebied over de leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol. Zij vertalen dit in de concrete adviezen van de MRS. Ook betrekken zij hun eigen gemeenschap bij het werk dat de MRS doet.

Verkiezingen

 1. Waarom verkiezingen voor de clustervertegenwoordigers?
  De clustervertegenwoordigers spreken namens de omgeving Schiphol en brengen zowel hun eigen ervaringskennis als het perspectief van de bewoners in. Verkiezingen zijn een manier om ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers daadwerkelijk de stem van bewoners vertolken.[2]

  Kortom, alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat bewonersbelangen goed worden gehoord en dat bewoners inspraak hebben in de beslissingen die hun gemeenschap aangaan.
 2. Hoe werken de verkiezingen voor clustervertegenwoordigers?
  De verkiezingen vinden op getrapte basis plaats: bewonersorganisaties[3] kunnen na registratie per 50 leden een kiespersoon afvaardigen. Deze kiespersonen vormen een Kiescollege dat stemt op kandidaat-clustervertegenwoordigers. Een clustervertegenwoordiger vertegenwoordigt een gebied van de omgeving Schiphol. De omgeving Schiphol is verdeeld in 5 verschillende kiesgebieden, ook wel clusters met ieder een binnen- en buitengebied (zie vraag 9).
 3. Hoe zorgen we voor voldoende opkomst en daarmee voor een gedragen verkiezingsproces?
  Voor het functioneren van de MRS is legitimiteit en draagvlak van belang. Daarom communiceren we de komende tijd over de verkiezingen onder andere via de website en de media. We horen ook graag hoe jij bij kan dragen aan het communiceren over de verkiezingen en hoe we daar in kunnen ondersteunen.
 4. Welke stappen moeten betrokkenen wanneer nemen ter voorbereiding van de verkiezingen?
  De komende tijd wordt hierover gecommuniceerd vanuit het secretariaat van de Maatschappelijke Raad Schiphol in oprichting. De volgende data zijn in elk geval van belang:
  • 12 april – 28 mei: registratie bewonersorganisaties na aankondiging verkiezingen;
  • 12 april – 28 mei: registratie kandidaat-clustervertegenwoordigers[4];
  • 12 april – 28 mei: voordracht kiespersonen

Kiescolleges en clusters

 1. Hoeveel Kiescolleges zijn er in totaal?
  In totaal zijn er 10 Kiescolleges. Twee Kiescolleges voor elk van de vijf hoofdbanen- en routes: één voor het binnengebied (binnen de 58 dB Lden norm op basis van 500.000 vliegbewegingen) en één voor het buitengebied (binnen de 45 dB Lden norm en buiten de 58 dB Lden norm op basis van 500.000 vliegbewegingen). Elk Kiescollege wijst één clustervertegenwoordiger aan.
 2. Welke clusters hebben een Kiescollege?
  De vijf hoofdbanen en –routes kennen ieder twee clusters in de MRS; één voor het binnengebied en één voor het buitengebied. De Schiphol Oostbaan wordt daarbij gebundeld met de Buitenveldertbaan.
 3. Op basis van welke modellering zijn de kiesgebieden tot stand gekomen?
  De clusters zijn berekend door onafhankelijk ingenieursbureau To70 op basis van een prognose met een normering van 45 dB Lden via het Doc.29-systeem. Voor een uitgebreidere uitleg en toelichting van de modellering, onderliggende data en keuzes kunt u de bijlage met methodologische verantwoording bij het verkiezingsreglement raadplegen. Deze bijlage volgt, zodra de clusterindeling bekend is.

Bewonersorganisaties en leden

 1. Aan welke eisen moeten bewonersorganisaties voldoen om kiespersonen aan te mogen dragen?
  Zie het verkiezingsreglement Artikel 2 Registratie Bewonersorganisaties. Uiterlijk een week voor de verkiezingen dienen bewonersorganisaties te kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen. Deze vereisten zijn ook te lezen in het Verkiezingsreglement.
 2. Hoe kan ik voldoende leden verzamelen om deel te nemen?
  Om als bewonersorganisatie deel te nemen aan de verkiezingen en aan de MRS heb je minimaal 50 leden of sympathisanten nodig. De leden kan je vinden door aandacht te vragen in je buurt of wijk met flyers, nieuwsbrieven of andere communicatiekanalen. Om de leden te registreren kan je bijvoorbeeld aan hen vragen om onderstaand in te vullen:

  “Hierbij ondersteun ik [naam lid] [naam bewonersorganisatie] bij de verkiezingen van de MRS. Ik geef toestemming dat mijn contactgegevens (naam, adres, woonplaats en bij voorkeur geboortedatum en telefoonnummer en/of e-mailadres) worden gedeeld met de MRS uitsluitend voor dit doel”. 
 3. Hoe moet ik als bewonersorganisatie de ledenlijst aanleveren?
  De ledenlijst lever je aan via de website van de MRS
  www.maatschappelijkeraadschiphol.nl de vorm die je kiest is vrij, zo lang de lijst maar de NAW-gegevens bevat van minimaal 50 mensen en bij voorkeur ook de geboortedatum, e-mailadres en/of telefoonnummer. De voorkeur heeft het aanleveren in een excel sheet.
 4. Hoe voldoe ik als bewonersorganisatie aan de privacy wetgeving?
  We stellen een handleiding op voor bewonersorganisaties hoe zij binnen de geldende privacy wetgeving gegevens van de leden aan kunnen leveren. Ook heeft de MRS een privacyverklaring hoe wij omgaan met de verstrekte gegevens. Deze zullen beiden te vinden zijn op de website van de MRS.
 5. Onze bewonersorganisatie heeft geen leden (stichting, dorpsraad/wijkraad). Kunnen wij niet deelnemen?
  Een bewonersorganisatie hoeft geen leden te hebben om deel te nemen. Wel vragen we om een lijst van sympathisanten die minimaal geregistreerd zijn met naam, adres en woonplaats en bij voorkeur met geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres. Daarmee stimuleren we om mensen weer actief te betrekken bij het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol. Bovendien is het aantal leden bepalend is voor het aantal kiespersonen/stemmen per kiespersoon. We stellen een handleiding beschikbaar over de wijze waarop je binnen de privacy wetgeving deze gegevens kan aanleveren.
 6. Kan een bewonersorganisatie deelnemen aan meerdere kiescolleges?
  Ja. Wanneer een bewonersorganisatie minimaal 50 leden heeft wonen in een cluster, kan de bewonersorganisatie een kiespersoon afvaardigen voor dat cluster. Wanneer een bewonersorganisatie 50 personen in cluster A en 50 personen in cluster B heeft wonen, moet de bewonersorganisatie voor iedere cluster 1 kiespersoon afvaardigen.
 7. Wat als de bewonersorganisatie leden heeft in zowel binnen- als buitengebied?
  Daarvoor geldt hetzelfde als voor de vraag ‘kan een bewonersorganisatie aan meerdere kiescolleges deelnemen?’
 8. Wat als de bewonersorganisatie 50 leden heeft, maar deze niet allemaal in 1 kiesgebied wonen?
  Dan dient de bewonersorganisatie deel te nemen aan het kiesgebied waar de meerderheid van de leden wonen.  

Kiespersonen

 1. Aan welke eisen moeten kiespersonen voldoen?
  Zie artikel 4 van het Verkiezingsreglement Ambassadeur.
 2. Kunnen er meerdere kiespersonen zijn voor één organisatie?
  Ja, per elke 50 leden kan één kiespersoon worden aangewezen. Een kiespersoon mag meerdere stemmen hebben, maar dat hoeft niet. Wanneer een bewonersorganisatie echter deelneemt aan meerdere kiesgebieden, dan moet er per kiesgebied minimaal 1 kiespersoon worden aangewezen. Een bewonersorganisatie kan nooit meer kiespersonen afleveren dan 1 per 50 leden.

  Een rekenvoorbeeld om dit te illustreren: bij een bewonersorganisatie van bijvoorbeeld 275 leden betekent dit dat zij 5 kiespersonen mag afvaardigen (275/50=5,5=5 stemmen). Een bewonersorganisatie mag er ook voor kiezen 1 kiespersoon af te vaardigen met 5 stemmen of 2 kiespersonen met de ene 2 en de ander 3 stemmen etc.

  Wanneer een bewonersorganisatie 200 leden heeft waarvan er 100 in kiesgebied A wonen en 100 in kiesgebied B, dan mag de organisatie 1 kiespersoon voor kiesgebied A afvaardigen met 2 stemmen (100/50 = 2 stemmen) en 1 kiespersoon voor kiesgebied B met 2 stemmen (100/50 = 2 stemmen).
 3. Kan een kiespersoon meerdere bewonersorganisaties vertegenwoordigen?
  Nee, een kiespersoon kan slechts één bewonersorganisatie vertegenwoordigen. Dit om de gelijkheid en transparantie van de verkiezingen te bevorderen.
 4. Moet een kiespersoon ook zelf lid zijn van de bewonersorganisatie die hem afvaardigt?
  Nee, in het reglement wordt dit niet voorgeschreven, net zomin als voor de clustervertegenwoordiger.

(Kandidaat)-clustervertegenwoordigers

 1. Hoe kan ik me kandidaat stellen als clustervertegenwoordiger?
  Je kan je kandideren via het formulier op de website www.maatschappelijkeraadschiphol.nl.
 2. Aan welke eisen moet een kandidaat-clustervertegenwoordiger voldoen?
  Zie het Verkiezingsreglement Artikel 5 Profiel Clustervertegenwoordiger.
 3. Kan een kandidaat-clustervertegenwoordiger zich kandidaat stellen voor meerdere clusters?
  Nee, dat mag niet.
 4. Kunnen plaatsvervangend clustervertegenwoordigers personen zijn die niet eerder als kandidaat-clustervertegenwoordiger werden aangemeld?
  Nee, de procedure voor kandidaat stelling van een plaatsvervangend clustervertegenwoordiger is hetzelfde als de procedure voor aanstelling van de clustervertegenwoordiger. De plaatsvervanger wordt dezelfde verkiezingsavond verkozen in een aparte stemmingsronde.

Tijdens de verkiezingen

 1. Wanneer vinden verkiezingen plaats?
  De kiescolleges komen eind juni bij elkaar. De exacte data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt op de website.
 2. Hoe verloopt de verkiezingsavond concreet?
  Hierover ontvangen de kiespersonen en bewonersorganisaties een aparte schriftelijke briefing.
 3. Kiespersonen kunnen verhinderd of door ziekte niet in staat zijn de stemming bij te wonen. Is stemmen bij machtiging mogelijk?
  Het is niet mogelijk bij machtiging te stemmen. De hoofdreden hiervoor is dat we maximale transparantie en controle willen op het ordelijk verlopen van de verkiezingen. Machtigingen brengen te veel bureaucratie en/of onzekerheden met zich mee. We zien het punt van mogelijke verhindering. Daarom hebben we de volgende volgorde gekozen: eerst maken we de verkiezingsdata bekend en daarna, tot uiterlijk één week voor de verkiezingsavond is er nog de mogelijkheid om kiespersonen te wisselen.
 4. Wanneer wordt de plaatsvervangende clustervertegenwoordiger gekozen?
  Bij voorkeur op de verkiezingsavond zelf uit de overige kandidaat-clustervertegenwoordigers.

Uitslag na de verkiezingen

 1. Wanneer wordt de verkiezingsuitslag bekendgemaakt?
  Bij voorkeur op de avond zelf, zodra de stemmen zijn geteld.
 2. Kan één persoon optreden als clustervertegenwoordiger voor meerdere clusters?
  Dit is niet mogelijk. Er worden tien personen verkozen die tien gebieden vertegenwoordigen.”
 3. Wanneer en door wie worden de clustervertegenwoordigers benoemd?
  Dit vindt door de voorzitter plaats tijdens de eerste vergadering van de MRS op 1 juli 2023.

Footnotes

[1] De luchtvaartsector en bestuurlijke partijen zoals de Bestuurlijke Regie Schiphol zijn in het huidige ontwerp alleen pro forma lid en kunnen waar gewenst worden uitgenodigd als spreker of participant op concrete vraagstukken. Dat betekent dat zij geen actieve, sturende rol hebben in de MRS, een belangrijk verschil met de ORS.

[2] Dit laat onverlet dat in de toekomst onderzoek kan worden gedaan naar alternatieve vormen om maatschappelijke participatie in debatten over omgevingskwaliteit in de regio Schiphol te verbeteren. Via de Open Schil wordt hier al mee geëxperimenteerd. De MRS is in die zin een instituut dat zich door de tijd heen constant dient te ontwikkelen en aan te passen aan veranderende omstandigheden.

[3] Bewonersorganisaties zijn vormen van stichtingen, verenigingen, dorps- of wijkraden en andere organisaties waarin bewoners samenkomen om bij te dragen aan het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit van Schiphol.

[4] De kandidaten worden gepubliceerd op de Maatschappelijke Raad Schiphol website. In de vergadering zelf kunnen geen nieuwe kandidaten gesteld worden. Kandidaten kunnen wel aangeven hun kandidatuur in te trekken.

Maatschappelijkeraad Schiphol plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Maatschappelijkeraad Schiphol ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video’s), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.